•  โรงพยาบาล
  •  สถานีอนามัย
  •  สำนักงานสาธารณสุข
  •  สถาบันอื่นๆ
  •  การแพทย์
  •  การรักษาพยาบาล
  •  เทคโนโลยีด้านการแพทย์
  •  ข้อมูลด้านการแพทย์
  •  ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
  •  ข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน
  •  ข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาโรค
  •  สัตวแพทย์
  •  ค้นหาข้อมูล
  •  กระดานสนทนา
  •  หน่วยราชการต่างๆ
News & Events
•สุขภาพทั่วไป
•สุขภาพเด็ก
•สุขภาพวัยรุ่น
•สุขภาพสตรี
•สุขภาพผู้ชาย
•สุขภาพผู้สูงวัย
•สุขภาพครอบครัว
•อาการเจ็บปวด
•การสร้างเสริมสุขภาพกาย
•การส่งเสริมสุขภาพจิต
•ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจิต
•มุมวิชาการด้านสุขภาพจิต
•โยคะเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
•สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
Music Off
แจ้งเว็บไซต์
สถานพยาบาล
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
  รพร. เชียงของ   รพร. เดชอุดม   รพร .ฉวาง
  รพร. ตะพานหิน   รพร. ท่าบ่อ   รพร. สายบุรี
  รพร. ปัว   รพร. กระนวน   รพร. เวียงสระ
  รพร. นครไทย   รพร. กุฉินารายณ์   รพร. ยะหา
  รพร. หล่มเก่า   รพร. ธาตุพนม  
  รพร. เด่นชัย   รพร. สว่างแดนดิน ภาคตะวันออก
    รพร. เลิงนกทา   รพร. สระแก้ว
ภาคกลาง   รพร. ด่านซ้าย  
  รพร. จอมบึง   รพร. บ้านดุง มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
     
     
     
     
Research
•โภชนาการ
•การออกกำลังกาย
•การควบคุมน้ำหนักตัว
•อาหารเพื่อผู้บริโภค
•ยาเสพติด เหล้าและบุหรี่
•ความปลอดภัยภายในบ้าน
•การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
•การฝึกโยคะ
•กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (กรร.)
สำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ให้ปั้มน้ำมันทั่วประเทศงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ไม่มีความเห็น
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
441809 Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved